มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

The eliminists an " Artistic " comedy : ช่างทอน, - 1 - กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2519 - 35 หน้า : 18.5 ซม.


ละครองค์เดียวจบ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

895.912 / ม113ช
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com, mrig.librarian@gmail.com