มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Plotters and victims or Mildred' s love story : เหยี่ยวสังคม - 2 - กรุงเทพฯ. : อมรินทร์ การพิมพ์, 2522 - 104 หน้า : 18.5 ซม.

9747440067


บทละคร -- ไทย
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

895.912 / ม113ห
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com, mrig.librarian@gmail.com