มูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก

60 ปีกันตนา 60 บทประพันธ์คัดสรร. ุ60 มูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งเเอนด์พับลิชชิ่ง 2555 - 159 ภาพประกอบ 19.5 ซม.

ที่ระลึก 60 ปีกันตนา


มูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก


ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก สมสุข กัลย์จาฤก

นวนิยาย

808.84 / ม686 2555
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com, mrig.librarian@gmail.com