มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Only a brief moment : ชั่วเวลาแสนสั้น - กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2528 - 17 หน้า : 26 ซม.

9747442175


นวนิยาย
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

895.913 / ม113ช
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com, mrig.librarian@gmail.com