มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Chao Tak Sin : เจ้าตากสิน บทมหาอุปรากรภาษาอังกฤษ 3 องค์ - กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2531 - 41 หน้า :

97474442574


มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

895.9112 / ม113จ
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com, mrig.librarian@gmail.com