คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

60 ปีครองราชย์ ประโยชน์สุขประชาราษฎร์ เล่ม 1 - -, 2550 - 202 หน้า : 30 ซม.


การอนุรักษ์ดิน
ทรัพยากรน้ำ

030 / ค121ห
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com, mrig.librarian@gmail.com